Certifiering av svetsande personal


CSM NDT erbjuder svetsarprövning av personal enligt EN-287-1, ISO 9606-1 och ISO 9606-2.

Arbetsgången är enligt flödesschema nedan.


CSM NDT Certification AB är ackrediterat av SWEDAC för personcertifiering enligt kraven i
ISO/IEC 17024. Vi är även Erkänt tredjepartorgan enligt tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU (PED).

Krav finns på vissa teoretiska kunskaper om svetsprocess och material. Vid certifieringen skall svetsaren/svetsoperatören ha kunskap om och kunna arbeta efter ett svetsdatablad (WPS/pWPS) som är utarbetad enligt tillämplig EN/ISO standard. Certifieringen sker genom övervakning av en svetsarprövning där svetsaren/svetsoperatören följer en WPS/pWPS.

Certifikatet är personligt och gäller i 2, alternativt 3 år, under förutsättning att svetsaren arbetar inom det område som han eller hon är certifierad för och att detta styrks av arbetsgivaren med en signatur var 6:e månad. Förlängning av certifikat för ytterligare 2 år kan ske om certifikatet har samtliga 6 månaders signaturer samt provningsintyg från röntgen-, ultraljud eller brytprovning, ej äldre än 6 månader, som styrker svetsarens kompetens.

Information om svetsarcertifiering sker muntligt samt från vår hemsida, www.csmndt.se.  Information om ändringar i normer och krav kan finnas bl.a. genom svetskommisionens hemsida www.svets.se. Vi anmodar alla kunder att hålla sig informerad via denna. Certifieringsorganet är ende ägare till certifikatet och kan t.ex. dra in det om det missbrukas. CSM NDTs beslut i certifieringsfrågor kan överklagas samt klagomål kan även ske på ledningen för certifieringsorganet. Överklagandet skall ske skriftligt inom en månad efter certifieringen.