Utbildning, examinering & certifiering

Stegen från utbildning och examinering till ett ofp-certifikat:

Utbildning:

Kursens längd bestäms av reglerna i standarden för personalkvalificering inom OFP (Oförstörande provning), SS EN-ISO 9712, som specificerar det lägsta antal timmar som krävs. Se information för resp kurs här på vår hemsida för varje specifik utbildning. Under kurserna varvas teori och praktik för att de nya kunskaperna ska kunna tillgodogöras eleven på bästa sätt.

Förutom OFP-metod, delas kurserna upp i tre olika nivåer:

 • Nivå 1: Personen får efter certifiering utföra provning utefter skriftliga kriterier, men inte ansvara för bedömningen enligt acceptanskriterier, kundkrav etc.
 • Nivå 2: Personen får efter certifiering förutom att utföra provningen, även tolka och utvärdera ett objekt enligt acceptanskriterier, kundkrav etc.
 • Nivå 3: Personen kan fungera som expert eller sakkunnig i den aktuella provningsmetoden och är ofta provningsansvarig i ett företag eller arbetar med OFP-utbildning.

Normalt sett är det arbetsgivaren som avgör vilken nivå som krävs. I vissa fall kan man utbilda sig direkt till nivå 2, vilket anges som t.ex. MT 1+2 i kursbeteckningen. Annars gäller nivå 1 som första steg.

Förutom nivå och metod, väljs även industri- och produktsektor, vilket avgörs av den provningsverksamhet man ska ha behörighet för som certifierad.

Industrisektorer:

 • Tillverkning / Manufacturing (m)
 • Tillverknings- Montage- och Återkommande kontroll / Pre- and in service testing (s)
 • Järnvägsunderhåll / Railway maintenance (r)

Produktsektorer:

 • Gjutgods / Castings (c)
 • Smide / Forgings (f)
 • Svetsade produkter / Welds (w)
 • Rör / Tubes (t)
 • Plastiskt bearbetade produkter / Wrought products (wp)

Examinering:

Efter fullföljd kurs genomförs normalt sett en examinering, vilket innebär att man genomför teoretiska och praktiska prov i den metod man har utbildats i. Ett visst antal frågor i ett allmänt resp. specifikt teoriprov ska besvaras. Teoriproven är av s.k. ”multiple-choice”-typ, vilket innebär att alla provfrågor har fyra svarsalternativ, varav endast ett är korrekt. Det allmänna provet genomförs utan hjälpmedel. Vid det specifika provet är det tillåtet med hjälpmedel i form av standarder, specifikationer m.m. Detta gäller för alla tre nivåerna.

Examineringen består även av praktiska prov, vilket innebär detektering och rapportering av defekter i olika objekt. Provobjekten styrs av vilken industrisektor och produktsektor som har valts.

Om eleven har särskilda behov som t.ex. dyslexi, kan examineringen anpassas därefter. V.g. informera oss om ev särskilda behov i god tid innan examineringen, helst även innan kursen.

Kravet för att bli godkänd vid examineringen är att man uppnår minst 70% rätt på resp prov. Om man inte når 70%, kan en omexaminering genomföras på det aktuella provet, dock tidigast 30 dagar efter examineringen. Det krävs alltså inte en helt ny examinering.

Certifiering:

Efter godkänd examinering behöver man samla erfarenhet och få praktik i metoden, vilket görs på arbetsplatsen och är arbetsgivarens ansvar. Den specifika erfarenhetstiden beror på metod och nivå. Tiden kan även räknas retroaktivt, dvs man kan tillgodogöra sig erfarenhet/praktik som erhållits innan kurs/examinering.

Med en godkänd examinering och uppnådd erfarenhetstid, kan man slutligen ansöka om att bli certifierad. Den som ansöker om certifiering samt dennes arbetsgivare/chef fyller gemensamt i och signerar blanketten ”Ansökan om certifiering” (se under menyn ”Blanketter”). Arbetsgivaren intygar att personen i fråga uppfyller kraven på erfarenhetstid för att kunna certifieras. Ett synintyg (max ett år gammalt) ska bifogas ansökan. Dessutom ska ett foto (typ passfoto) i form av en jpeg-fil samt en kopia på en id-handling bifogas. Alla underlag, ansökningsblankett, synintyg, foto och id-handling, mailas till info@csmndt.se. Kontakta oss gärna om ni har frågor betr. ansökan.

När vi fått in en komplett, signerad och godkänd ansökan inkl. samtliga underlag, utfärdas ett certifikat. Certifikatsoriginalet skickas till den person och adress som angivits i ansökan. Formellt sett äger CSM certifikatet. För att certifikatet ska bli giltigt måste det signeras av ansvarig person på företaget, dels vid mottagandet (initial date) och dels en gång per år under certifikatets giltighetstid som är 5 år. Signeringen innebär att arbetsgivaren ger certifikatsinnehavaren behörighet att utföra den provning som han/hon ska utföra på företaget.

Efter 5 år måste man ansöka om en förlängning av certifikatet för att det fortsatt ska vara giltigt. Notera att detta bör göras minst en månad innan certifikatets utgångsdatum för att undvika ’glapp’ i dess giltighetstid. Blankett för ansökan om förlängning av certifikat (re-certifiering efter 5 år) finns under menyn ”Blanketter”.

Efter ytterligare 5 år, dvs 10 år efter det första utfärdandet, krävs en omexaminering på plats hos oss, där man uppvisar prov på sin kompetens.

En publik version av våra certifieringsregler finns att läsa här.


Övrig information:

Certifikatsinnehavaren har följande förpliktelser:

a) Följa den etiska kod som publicerats av CSM i samband med examinering och certifiering. Se blankett ”Ansökan om certifiering”.
b) Delta i årligt test av synskärpan.
c) Meddela CSM och arbetsgivaren när/om villkoren för att certifieringen ska gälla, inte har uppfyllts.

Om ovanstående punkter inte anses ha följts, eller om uppgifter framkommer om oetiskt uppträdande i samband med refererande till certifikat, har CSM rätten att dra in ett utfärdat certifikat. Beslutet om indragning samt hur länge certifikatet dras in, tas av CSM. Den berörde har rätt att överklaga beslutet till Certifieringsnämnden som är en oberoende och opartisk grupp bestående av personer som ej är anställda av CSM.

Värt att veta är också att man behöver inte vara anmäld till någon av våra utbildningar för att ta del av vår information gällande utbildning, examinering och certifiering.

Det mesta av ovanstående information finns även att läsa i standarden SS EN-ISO 9712.

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor om ovanstående eller annat som berör utbildningar, examineringar eller certifikat !