Företagets historia

I början på 70-talet startades utbildning med examinering och certifiering i oförstörande provning i mer organiserad form vid flera företag i Sverige, bland annat Bofors.

 

Orsaken var kärnkraftsutbyggnaden som delvis följde amerikansk standard t ex ASME V. En rekommendation från American Society for non destructive testing, SNT-TC 1A låg till grund för denna certifiering

Vid stållaboratoriet i Bofors bedrevs denna verksamhet för företagets egen personal, men utökades snart till personal från företag i regionen. Examineringen genomfördes av en utsedd nivå 3-person, som senare examinerades till nivå 3 av Lloyds Register of Shipping.

Verksamheten fortsatte under 70 och 80-talen. 1992 bröts laboratoriet ut ur Bofors och slogs ihop med FFV Materialteknik i Linköping. 1993 ändrades namnet till Celsius Materialteknik. Samma år, 1993, utgavs Svensk- och Europastandarden SS-EN 473, ”Oförstörande Provning – Kvalificering och examinering av OFP-personal – Allmänna principer”. Standarden innehöll en passus att personal som tidigare certifierats i ett annat system kunde, inom 5 år från standardens utgivande, överföras i det nya europeiska systemet endast genom en praktisk examinering.

Inom Jernkontoret, branschorganisation för svensk järn- och stålindustri, startade man en diskussion om att bilda ett certifieringsorgan för att ge medlemmarnas personal för oförstörande provning, möjlighet att gå över i det nya systemet. Man bildade 1996 den ideella föreningen NDT Certification Sweden, med examinationscentrum i Bofors, Sandviken och Torshälla.

 

År 2001 blev NDT Certification Sweden ackrediterat certifieringsorgan av SWEDAC. 1 april 2004 ombildades Certifieringsorganet och CSM:s ofp-verksamhet i Karlskoga till ett aktiebolag med namnet CSMNDT Certification AB. Ägare var CSM Materialteknik med 80% och Jernkontoret med 20%. Företaget hade då 3 heltidsanställda och 2 deltidsanställda varav en som VD.

2017 har företaget 4 heltidsanställda, 4 deltidsanställda varav en är VD.Verksamheten startade med de första examineringarna 1997, och innan möjligheten till övergång upphörde i juli 1998 hade över 400 personer certifierats. Totalt har närmare 5000 examineringar genomförts enligt SS-EN 473 och SS-EN ISO 9712 sedan 1997.