Examination & Certifiering


VAD GÄLLER EFTER AVSLUTAD KURS ?

ORDNINGSFÖLJDEN ÄR SOM SÅDAN; EXAMINERING, ANSÖKAN OM CERTIFIERING, CERTIFIERING OCH SLUTLIGEN UTSTÄLLANDE AV CERTIFIKAT.

Utbildningen delas upp i tre olika nivåer (eng. “levels”):

 • Nivå 1: Personen i fråga får efter certifiering utföra provning men får inte göra en bedömning enligt acceptanskriteria, kundkrav etc.
 • Nivå 2: Personen får förutom att utföra provningen även göra en bedömning och godkänna eller underkänna ett objekt enligt acceptanskriteria, kundkrav etc.
 • Nivå 3: En nivå 3:a skall fungera som “expert” eller rättare sagt sakkunnig i provningsmetoden. En person med nivå 3-certifikat sitter ofta som provningsansvarig i ett företag eller sysslar med utbildning.
  Här är det oftast arbetsgivaren som bestämmer vilken nivå som ska väljas.

Förutom vilken nivå och naturligtvis vilken metod som ska väljas, måste man även välja vilken produkt- respektive industrisektor som gäller. Detta brukar inte vara något problem utan det är vad man ska prova som bestämmer detta.

Produktsektorerna som vi certifierar inom är följande:

 • Gjutgods / Castings (c)
 • Smide / Forgings (f)
 • Svetsade produkter / Welds (w)
 • Plastiskt bearbetade produkter / Wrought Products (wp)

Dessa delas sedan in i så kallade Industrisektorer:

 • Metalltillverkning / Metal manufacturing
 • Tillverknings- Montage- och Återkommande kontroll / Pre- and in service testing
 • Järnvägsunderhåll / Railway maintenance

Antal teoretiska timmar som kursen innehåller bestäms av vilken Level man har valt. Det är reglerna i standarden för personalkvalificering, SS EN-ISO 9712, som klart definierar hur många timmar som behövs i teoretisk utbildning beroende på nivå.

Som exempel så är kraven på Ultraljudprovning;

 • Nivå 1 – 72 timmar.
 • Nivå 2 – 80 timmar.
 • Nivå 3 – 40 timmar.

Efter att antal timmar erhållits i kursen så kan man göra en examinering vilket innebär teoretiska och praktiska prov i den metod som är aktuell. Även här står kraven i standarden, vilket innebär att för varje nivå skall ett visst antal frågor i ett allmänt- resp. specifiktprov finnas. Frågorna är så kallade “multiple-choice”, vilket innebär att det är kryssfrågor där endast ett alternativ är korrekt. Det allmänna provet ska göras utan hjälpmedel, medans det specifika provet kräver referenslitteratur i form av standarder, specifikationer m.m. Detta gäller för alla tre nivåer.

Vidare så består examineringen av ett antal praktiska prov, vilket innebär detektering och rapportering av defekter i olika provningsobjekt. Hur många objekt som ska provas bestäms av vilken industrisektor och produktsektor som har valts.

Efter att examineringen är utförd med godkänt resultat så kan äntligen en certifiering göras. Detta sker inte automatiskt, utan arbetsgivaren måste göra en Ansökan om certifiering. Detta innebär rent praktiskt att arbetsgivaren fyller i ett dokument som eleven får med sig efter examineringen. I och med underskrift av dokument intygar arbetsgivaren att personen i fråga har tillräcklig utbildning och praktiktid för att kunna erhålla ett certifikat. Efter att vi fått ansökan och godkänt densamma, så kan certifikat utfärdas. Man får alltså inte ett certifikat direkt efter godkänd examinering.

Märk väl att det är inte ett krav att kursen skall hållas av oss. Har en person gått kurs någon annanstans så kan certifiering göras ändå. Kravet är att dokumentation finns, t ex ett kursintyg, samt att kurshållaren är godkänd av oss. Skulle detta vara aktuellt så måste vi kontaktas först innan ansökan om certifiering görs.


Indragning av certifikat

Certifikatsinnehavaren har följande förpliktelser:

a) Följa den etiska kod som publicerats av CSM NDT i samband med examinering och certifiering.
b) Deltaga i årligt test av synskärpan.
c) Meddela CSM NDT och arbetsgivaren när/om villkoren för att certifieringen ska gälla, inte uppfyllts.
Om ovanstående punkter inte anses ha följts eller om ytterligare uppgifter om oetiskt uppträdande i samband med refererande till certifikat, har CSM NDT rätten att dra in ett utfärdat certifikat. Beslutet om indragning samt hur länge certifikatet dras in tas av CSM NDT. Certifikathållaren har även i detta fall rätt att överklaga ett sådant beslut till Certifieringsnämnden

Vill ni veta mer detaljerat om vad som gäller, exempelvis antal examineringsobjekt, antal frågor, hur lång tid man har på sig mm, kontakta oss så gör vi allt vi kan för att räta ut Era frågetecken!
Våra kontaktuppgifter hittar Ni under kontakta oss.

Värt att veta är också att man behöver inte vara anmäld till någon av våra utbildningar för att ta del av vår information gällande utbildning, examinering och certifiering.

All ovanstående information finns även att hämta i SS EN-ISO 9712.